ZŠ - Školní poradenské zařízení

_V duši dítěte je skryto neproniknutelné tajemství, které se postupně zjevuje, jak postupuje jeho vývoj._.png


Školní poradenské pracoviště na základní škole v Jalubí zahrnuje práci školního speciálního pedagoga a školního metodika prevence.

Školní speciální pedagog ve škole vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a také na pomoc žákům s různými výukovými obtížemi. Speciální pedagog se snaží u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho oslabených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně socializace. Náplň práce školního speciálního pedagoga zahrnuje také činnosti diagnostické sloužící k včasnému zjištění případných potíží a také sloužící k nastavení optimální a efektivní následné terapeutické práce s žáky. Formou konzultací je k dispozici také zákonným zástupcům žáka v případě jejich dotazů a také k poskytnutí informací týkajících se jejich dítěte. Dobrá spolupráce s rodiči je totiž velkým přínosem a významně zvyšuje možnost dítěti zvládnout jeho potíže. Další náplní práce je poradenská a metodická podpora ostatních kolegů pedagogů a také úzká spolupráce s asistenty pedagoga, aby byla nastavena kvalitní odpovídající péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako je např. šikana, užívání návykových látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu a další. Jeho cílem je maximální prevence těchto jevů. Tento cíl je naplňován spoluprací s třídními učiteli, žáky i rodiči, podporováním bezpečného a zdravého klimatu ve třídě i ve škole. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat :).


Školního speciální pedagog                     

Mgr. Jana Horáková                                                                                                                                               

e-mail: jana.horakova@zsjalubi.cz

tel. č.: 607 023 880


Školní metodik prevence

Mgr. Kateřina Kuntová

e-mail: zsjalubi@uhedu.cz

tel. č.: 775 579 619

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...