MŠ - Školní poradenské pracoviště

_Nejdůležitějším obdobím života není studium na univerzitě, ale rané dětství od narození do 6ti let._.png

Školní speciální pedagog pracuje v mateřské škole individuálně s dětmi či v rámci menších skupin dětí. Primárně se zaměřuje na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jinými obtížemi (pohybovými, smyslovými, psychickými, řečovými a dalšími), které potřebují spe­ciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Ve spolupráci s pedagogy MŠ provádí diagnostiku dětí, u kterých by se mohly problémy objevit či se již obtíže objevily. Nabízí pomoc a konzultace rodičům těchto dětí. V neposlední řadě nabízí metodickou pomoc a podporu pedagogům v MŠ a školním asistentům, spolu s nimi zpracovává plán pedagogické podpory, příp. individuální vzdělávací plán a dle možností se účastní i denního programu jednotlivých tříd s ohledem na potřeby konkrétních dětí. 

Další oblastí, kde může školní speciální pedagog v MŠ působit, je v přípravě a vedení kurzů pro děti, např. program Neuro­vývojové stimulace zaměřený na reflexní cvičení podporující mentální rozvoj, dále Edukativně-stimulační skupiny rozví­jející u předškolních dětí zejména kognitivní dovednosti.

Třetí oblastí, které se školní speciální pedagog v MŠ věnuje, je oblast školní zralosti. V průběhu předškolní třídy vede speciální pedagog diagnostiku školní zralosti. Po zpracování výsledků nabízí konzultace s rodiči jednotlivých dětí, kde se rodiče mohou dozvědět, jaké jsou silné stránky jejich dítěte a které oblasti mohou být u dítěte oslabeny. Dále je jim nabídnuta metodická pomoc, jak tyto oslabené oblasti posílit ještě před vstupem do 1. třídy. Děti znají školního speciálního pedagoga již delší dobu ze školky, proto pro ně individuální práce s ním není stresující. Žádoucí je i jeho přítomnost u zápisu v ZŠ, protože je to člověk, kterého ze školky znají a může jim pomoci překlenout prvotní ostych a obavy z nového prostředí.

Kontakt na školního speciálního pedagoga:

Mgr. Jana Horáková

mail: jana.horakova@zsjalubi.cz

tel. číslo: 607 023 8­80


Dokumenty ke stažení:

Zapojení školy do projektů:
Nadace Synot
Projekt Edison
Recyklohraní
Ovoce do škol
MŠMT
EU
  Prosím čekejte...